Aktuality

Zápis do Mateřské školy Duchcov, Husova ul. 99/23, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020


Termín: 7.5.2019

Čas: 9:00 - 12, 12:30-16

K zápisu prosím doneste řádně vyplněnou:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení

od dětského lékaře (potvrzení od lékaře není povinné pro děti, pro které je vzdělávání

od 1.9.2019 povinné)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zák. zástupce 


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Duchcov, Husova ul. 99/23, příspěvkové organizace od školního roku 2019/2020

1. Ředitelka Mateřské školy Duchcov, Husova ul. 99/23, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31.8.2019 včetně, je od počátku školního roku 2019/2020 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné a bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona vždy přijaty.


KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - věk dítěte, spádová oblast

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je

od 1.9.2019 povinné, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu ve městě Duchcov

100 bodů

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu ve městě Duchcov

50 bodů

Děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu ve městě Duchcov

20 bodů

Děti mladší 3 let, které nejdéle k 31. 08.2019 dovrší 2 let s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu ve městě Duchcov

5 bodů

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je

od 1. 9. 2019 povinné, s trvalým pobytem mimo město Duchcov 

4 body

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem mimo město Duchcov 

3 body

Děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku, s trvalým pobytem mimo město Duchcov 

2 body

Děti mladší 3 let, které nejdéle k 31. 08.2019 dovrší 2 let s trvalým pobytem mimo město Duchcov 

1 bod


Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se přihlédne k věku dítěte s tím, že budou upřednostněny děti věkově starší. Pro školní rok 2019/2020 je předpokládaný počet volných míst: 17.

Mgr. Lenka Backertová, ředitelka MŠ